Zahradní nábytek z tuzemska,

ciziny ale i vlastní výroby...

Nepřihlášený uživatel
0
My Cart
0
×
 x 

0

1. Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost LIWOOD sro protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost LIWOOD sro sama, anebo tímto pověří třetí osobu, jejímž je; zpracování protokolových souborů zpracovává společnost LIWOOD sro následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti LIWOOD sro navštívil;

IP-adresa;

datum přístupu a doba přístupu;

případný dotaz návštěvníka;

kód odpovědi http;

přenášené skupiny dat;

údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost LIWOOD sro za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník společnosti LIWOOD sro rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude společnost LIWOOD sro za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost LIWOOD sro zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

2.2. Osobní údaje návštěvníka začne společnost LIWOOD sro zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

2.3. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost LIWOOD sro sama, anebo tímto pověří třetí osobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti LIWOOD sro (viz výše), tak také kliknutím na tento link: zde . Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit LIWOOD sro Newsletter“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti LIWOOD sro možné.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

3.1. V případě nákupu zboží na https://www.nabytekzahradni.cz/ bude společnost LIWOOD sro zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

3.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost LIWOOD sro provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

3.3. Společnost LIWOOD sro bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

3.4. Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost LIWOOD sro provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu, zejména některou společnost ze skupiny Schwarz. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost LIWOOD sro osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

3.5. E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu společnosti LIWOOD sro, zpracovává společnost LIWOOD sro dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti LIWOOD sro spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

3.6. Zpětnou vazbu bude společnost LIWOOD sro zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem nákupu na e-shopu společnosti LIWOOD sro. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem na e-shopu společnosti LIWOOD sro zaslán zákazníkům vždy dvakrát. Po druhém odeslání dotazníku na e-mailovou adresu zákazníka bude tato anonymizována tak, aby již nebyla použitelná a následně také smazána.

3.7. Společnost LIWOOD sro bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby. V případě služby Ověřeno zákazníky je touto třetí osobou společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727.

4. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

4.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na https://www.nabytekzahradni.cz/ bude společnost LIWOOD sro zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve formuláři na webové stránce https://www.nabytekzahradni.cz/. Tyto poskytnuté osobní údaje bude společnost LIWOOD sro zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů LIWOOD sro), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

4.2. Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude společnost LIWOOD sro provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, jinou třetí osobu, s tím, že zpracování musí být prováděno v některém členském státě EU či EHP.

5 .Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

5.1. Společnost LIWOOD sro si velmi váží svých zákazníků, a proto zřídila zákaznickou linku. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na společnost LIWOOD sro obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

5.2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti LIWOOD sro bude společnost LIWOOD sro zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost LIWOOD sro zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti LIWOOD sro). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti LIWOOD sro dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost LIWOOD sro nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

5.3. Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky společnosti LIWOOD sro uplatněna reklamace výrobku, bude společnost LIWOOD sro zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti LIWOOD sro, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost LIWOOD sro osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti LIWOOD sro reklamaci vyřídit.

5.4. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost LIWOOD sro sama příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost LIWOOD sro oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost LIWOOD sro takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká, jakož i od místa jeho zakoupení (v různých místech může společnost LIWOOD sro využívat pro stejné výrobky různé dodavatele). Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti LIWOOD sro prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

6. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

6.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost LIWOOD sro na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

6.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost LIWOOD sro shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde.

6.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to v nastavení prohlížeče.

7. Užívání sociální pluginů

7.1. Webové stránky společnosti LIWOOD sro obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

7.2. Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností LIWOOD sro, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

8. Zpracování osobních údajů v případě škodních událostí

8.1. Ačkoliv se společnost LIWOOD sro snaží takovým situacím předcházet a v co možná nejvyšší míře je omezit, dochází v určitých případech k situacím, kdy může v souvislosti s prodejem výrobků vzniknout zákazníkům společnosti LIWOOD sro určitá škoda (jde například o škodu způsobenou vadnými výrobky nebo o škodu, kterou zákazníci utrpí na některé z prodejen společnosti LIWOOD sro).

8.2. V takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob (např. svědků apod.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti LIWOOD sro pro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro tyto účely, která odpovídá době, po kterou společnost LIWOOD sro může v této souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody.

8.3. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost LIWOOD sro sama, příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Za účelem vyřešení škodní události (zejména v situacích, kdy je škoda způsobená vadou výrobku) je společnost LIWOOD sro oprávněna zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost LIWOOD sro takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který škodu způsobil, jakož i od místa jeho zakoupení (v různých místech může společnost LIWOOD sro využívat pro stejné výrobky různé dodavatele). Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti LIWOOD sro prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9. Zpracování osobních údajů novinářů

9.1. Novináři se mohou v souvislosti s výkonem jejich povolání obracet na společnost LIWOOD sro prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. V takovém případě společnost LIWOOD sro zpracovává jejich (poskytnuté) osobní údaje za účelem vyřízení odpovědi na jejich dotaz.

9.2. Osobní údaje poskytují novináři dobrovolně a bez jejich znalosti by společnost LIWOOD sro nebyla schopna jejich dotaz vyřídit, proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Samotná odpověď na dotaz novináře je v systému společnosti LIWOOD sro uchovávána po dobu 90 dnů a následně je odstraněna či anonymizována. Identifikační údaje a oblast zájmu novináře (například výstavba prodejen, informování spotřebitelů o produktech atd.) zpracovává společnost LIWOOD sro dále až po dobu 2 let (od ukončení aktivní komunikace s novinářem), aby mohla kontaktovat novináře v situacích, kdy to bude nutné pro ochranu jejích práv a právem chráněných zájmů (například pro řádné informování veřejnosti). Osobní údaje jsou proto zpracovávány bez souhlasu novináře.

9.3. Zpracování osobních údajů bude v tomto případě provádět společnost LIWOOD sro sama, příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy.

9.4. V případě námitek proti tomuto zpracování kontaktujte společnost LIWOOD sro na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

10. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

10.1. Při zpracování osobních údajů společností LIWOOD sro nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost LIWOOD sro zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

10.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost LIWOOD sro zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

(i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost LIWOOD sro zpracovává;

(ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

(iii)právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

(iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

(v) právo na přenositelnost osobních údajů;

(vi)právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

10.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost LIWOOD sro zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti LIWOOD sro.

10.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost LIWOOD sro zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti LIWOOD sro jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 11.

10.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost LIWOOD sro zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

11. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

11.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

LIWOOD sro

IČO:             14147742

sídlo:            Průmyslová zóna 2049, Velké Meziříčí

Zápis v OR:   vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 126598 v Brně

Tel.:             +420 566 524 674

11.2. Společnost LIWOOD sro zřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím speciální e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 21.5. 2018.

×

TOP